ระบบวิทยาลัย

calendar
laksook
lontabean
เป้าหมายของสถานศึกษา


1.มีการประกันตนเองภายในเป็นระบบ เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ จะได้รับประโยชน์สูงสุด
2.ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานผู้ประกอบการ พึงพอใจในคุณภาพการทำงานของนักเรียน/
นักศึกษาโรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.มีการพัฒนาหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ทุกปีการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้หลากหลาย เน้นทักษะการปฏิบัติจริง
4.เชิญภูมิปัญญา และนำศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประเมินความพึงพอใจ เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมิน,จัดงบประมาณวัสดุฝึกให้เพียงพอ
5.จัดความพร้อมของศูนย์วิทยาบริการ ให้เพียงพอทันสมัย เน้นจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมควบคู่วิชาการ
6.เน้นให้ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ซึ่งนำไปประกวด เผยแพร่ ระดับชาติ/และ
ใช้ประโยชน์ทางอาชีพ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พาณิชยกรรม
7.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
8.เผยแพร่งานบริการที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้าน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พาณิชยการ ให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะวิชาชีพช่วยเหลือชุมชน มีโครงการรองรับชัดเจน 3 แผนก
9.บริหารจัดการใช้ระบบ PDCA ทุกขั้นตอนการทำงานส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ ให้มีความรู้ สร้างวิสัยทัศน์ ให้ทีมบริหารให้ทันยุคปฏิรูปการศึกษาดำเนินงานให้สอดคล้อง ตามแผนพัฒนาโรงเรียน 5ปีและแผนปฏิบัติการทุกปีการศึกษา ให้ทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมโครงการ ร่วมประเมินนำผลมาพัฒนาต่อเนื่องทุกปี
10. สร้างขวัญกำลังใจให้ทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ด้วยความเต็มใจและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจาก สมศ.ให้มีคุณภาพครบทุกมาตรฐาน